Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů poskytují vysvětlení metod a opatření společnosti Quantum Pro 360 ve vztahu k osobním údajům jejích návštěvníků.

O stránkách

Tyto zásady ochrany osobních údajů poskytují vysvětlení metod a opatření společnosti Quantum Pro 360 ve vztahu k osobním údajům jejích návštěvníků. Zahrnuje podrobnější informace o tom, jak shromažďujeme, zpracováváme, ukládáme, chráníme a sdílíme údaje uživatelů. Dále v tomto dokumentu vysvětlujeme práva našich uživatelů týkající se shromažďování a používání jejich osobních údajů.

Před dalším čtením těchto Zásad ochrany osobních údajů se prosím seznamte s příslušnými pojmy a definicemi uvedenými níže.

Definice

 • Osobní údaje:Informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Pokud lze na základě těchto informací přímo nebo nepřímo identifikovat fyzickou osobu, považují se za osobní údaje. Patří sem identifikátory, jako jsou jména, identifikační čísla, lokalizační údaje a další charakteristiky, které vyjadřují fyzickou, fyziologickou, duševní, kulturní, obchodní, sociální nebo genetickou identitu osoby. Více informací naleznete v čl. 4 odst. 1 GDPR.
 • Správce údajů:Právní subjekt, který určuje, jaké údaje se od uživatelů shromažďují, jak se shromažďují a jak se používají. V tomto případě je správcem údajů společnost Quantum Pro 360.
 • Zpracovatel údajů:Právní subjekt odpovědný za zpracování osobních údajů shromážděných správcem údajů.
 • Zpracování osobních údajů:Jakákoli operace související s osobními údaji uživatelů, včetně jejich shromažďování, ukládání, mazání, změn a přenosu.
 • GDPR: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
 • Jak shromažďujeme osobní údaje

  Aby společnost Quantum Pro 360 mohla poskytovat optimalizované uživatelské prostředí a služby na vysoké úrovni, musí od návštěvníků webových stránek shromažďovat osobní údaje. Níže uvádíme tři základní způsoby, jak tyto údaje shromažďujeme:

  Uživatelé mohou dobrovolně poskytnout některé osobní údaje při používání služeb a funkcí na webových stránkách Quantum Pro 360. Například při vytváření účtu uživatelé poskytnou informace, jako je jejich jméno a kontaktní údaje, abychom jim mohli úspěšně aktivovat účet. Poskytnutím svých údajů prostřednictvím registračního formuláře a dalších služeb nám dáváte právní souhlas se shromažďováním a zpracováním těchto údajů.

  Při kontaktování nás uživatelé uvedou své kontaktní údaje, jako je telefonní číslo a e-mailová adresa. Tyto osobní údaje jsou nezbytné k tomu, abychom mohli řešit dotazy a problémy uživatelů. Společnost Quantum Pro 360 nebude zpracovávat žádné Osobní údaje, které nejsou relevantní nebo nezbytné pro provoz jejích služeb.

  Společnost Quantum Pro 360 může prostřednictvím souborů cookie a dalších nástrojů na našich webových stránkách shromažďovat také další osobní údaje, mimo jiné údaje týkající se chování a charakteristik uživatelů. Tyto údaje jsou nezbytné pro úspěšné fungování našich webových stránek a nebudou použity k individuální identifikaci uživatelů.

  Jak legálně zpracováváme osobní údaje

  Zpracování osobních údajů omezujeme pouze na to, co je nezbytné pro provádění a zdokonalování našich služeb. Quantum Pro 360 při shromažďování a zpracování Osobních údajů dodržuje GDPR a další platné zákony o ochraně osobních údajů, abychom zajistili, že neporušujeme práva našich uživatelů.

  Společnost Quantum Pro 360 legálně shromažďuje a zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:

 • Dodržování právních předpisů:Společnost Quantum Pro 360 je jako správce údajů povinna shromažďovat určité osobní údaje od návštěvníků stránek.
 • Oprávněný zájem:Jedná se o zákonný základ GDPR, na jehož základě je společnost Quantum Pro 360 oprávněna shromažďovat a zpracovávat údaje, pokud prokáže oprávněný zájem a neporušuje žádná práva uživatele na ochranu soukromí.
 • Shromažďování dalších údajů:Společnost Quantum Pro 360 může shromažďovat další osobní údaje z důvodů, které nejsou uvedeny výše, pokud k tomu uživatel udělí výslovný souhlas.
 • Společnost Quantum Pro 360 není zpracovatelem údajů a údaje uživatelů nejsou uloženy na jejích serverech. Po vytvoření účtu jsou osobní údaje uživatelů poskytnuty zprostředkovateli, který jim byl přidělen. Tento zprostředkovatel je pak odpovědný za zpracování všech údajů. Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich údajů, obraťte se na zprostředkovatele, který vám byl přidělen.

  Používání osobních údajů

  Společnost Quantum Pro 360 shromažďuje a zpracovává údaje za účelem zlepšování služeb a poskytování efektivního uživatelského prostředí. Tyto osobní údaje používáme následujícími způsoby:

 • Pro komunikaci s uživateli:Když nás kontaktujete prostřednictvím různých komunikačních kanálů, jako je e-mail a kontaktní formulář, musíte nám poskytnout konkrétní údaje, abychom mohli odpovědět na váš dotaz.
 • Pro upozornění na nabídky:Možná budeme chtít uživatele upozornit na časově omezené nabídky, které inzerujeme, a proto potřebujeme zpracovávat některé osobní údaje.
 • Pro vylepšení webových stránek:Máme oprávněný zájem na vylepšení služeb, které poskytujeme na Quantum Pro 360. Proto můžeme shromažďovat a zpracovávat další osobní údaje, které nám umožní plánovat a provádět aktualizace našich webových stránek.
 • Používání souborů cookie

  Společnost Quantum Pro 360 používá soubory cookie, aby porozuměla chování našich uživatelů, opravila problémy na webových stránkách a dále zlepšovala naše služby. Zkoumáním toho, jak naši uživatelé interagují s jednotlivými částmi webu Quantum Pro 360, se můžeme naučit optimalizovat všechny ostatní oblasti, abychom zvýšili zapojení a poskytli lepší uživatelský zážitek. Navíc, pokud se vyskytnou nějaké technické problémy, můžeme o nich být prostřednictvím souborů cookie informováni, což nám umožní rychle provést nápravu a zabránit dlouhodobému přerušení našich služeb.

  Zde jsou tři hlavní varianty souborů cookie, se kterými se při používání aplikace Quantum Pro 360 setkáte:

  Základní soubory cookie

  Pro správné fungování webových stránek Quantum Pro 360 a jejich služeb jsou zásadní soubory cookie. Bez zapnutí těchto souborů cookie budou mít uživatelé omezený zážitek a mnoho funkcí, které poskytujeme, nebude fungovat tak, jak bylo zamýšleno.

  Soubory cookie služby Google Analytics

  Soubory cookie služby Google Analytics nám pomáhají pochopit, jak se uživatelé chovají na webových stránkách Quantum Pro 360 a které sekce jsou nejvíce využívány. Na základě těchto údajů můžeme naše stránky optimalizovat a poskytovat zákazníkům a návštěvníkům lepší uživatelský zážitek.

  Soubory cookie třetích stran

  Soubory cookie třetích stran distribuují webové stránky třetích stran, na které můžeme odkazovat, například zprostředkovatelé, s nimiž spolupracujeme.

  Jak uchováváme shromážděné údaje

  Společnost Quantum Pro 360 neukládá žádné shromážděné osobní údaje na svých serverech a omezuje shromažďování uživatelských údajů pouze na to, co je nezbytné pro poskytování našich služeb.

  Po vytvoření účtu na portálu Quantum Pro 360 budou uživatelé odkázáni na partnerského zprostředkovatele třetí strany. Se souhlasem uživatelů zašleme veškeré osobní údaje zprostředkovateli, ke kterému jsou přiřazeni. Zprostředkovatel je pak odpovědný za ukládání, zpracování, ochranu a mazání Osobních údajů.

  Společnost Quantum Pro 360 zajišťuje spolupráci se zprostředkovateli, kteří dodržují GDPR a další platné zákony o ochraně osobních údajů. Je však na odpovědnosti uživatelů, aby se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů zprostředkovatele, který jim byl přidělen, aby pochopili, jak jsou jejich osobní údaje shromažďovány, zpracovávány a uchovávány.

  Jak jsou osobní údaje chráněny

  Společnost Quantum Pro 360 velmi dbá na ochranu osobních údajů, které od návštěvníků shromažďuje. Vaše údaje poskytujeme neoprávněným osobám pouze v případě, že to vyžaduje zákon. Za těchto okolností vás na to předem upozorníme a vyžádáme si váš informovaný souhlas.

  Všichni zaměstnanci společnosti Quantum Pro 360 podléhají přísným pravidlům důvěrnosti a jsou povinni zachovávat veškeré osobní údaje v tajnosti. Zajišťujeme, aby k vašim údajům mělo přístup pouze minimum požadovaných zaměstnanců.

  Zřídkakdy můžeme být požádáni o zveřejnění osobních údajů, abychom splnili zákonné povinnosti, například na základě žádosti vládního orgánu. To je možné za určitých okolností, například pokud je uživatel zapojen do vyšetřování trestného činu a úřady požadují přístup k informacím o jeho činnostech na našich webových stránkách.

  Může nás také kontaktovat třetí strana a požádat nás o poskytnutí určitých informací. Veškeré žádosti důkladně prošetříme, abychom zjistili, zda má třetí strana na požadované údaje zákonné právo. V některých případech může požadavek odesílatele převážit nad právem uživatele na soukromí.

  Zpřístupnění vašich osobních údajů

  Společnost Quantum Pro 360 nezveřejní žádné údaje o uživateli třetím stranám bez jeho souhlasu. Uživatelé si však musí být vědomi, že jejich osobní údaje budou zpracovávány zpracovatelem údajů, a měli by se seznámit s příslušnými zásadami ochrany osobních údajů, které naleznou na platformě zpracovatele údajů. Quantum Pro 360, Správce údajů, může spolupracovat s více Zpracovateli údajů. Veškeré údaje, které společnost Quantum Pro 360 zveřejňuje, se tak děje v souladu se všemi platnými zákony o ochraně osobních údajů.

  Vaše práva týkající se vašich osobních údajů

  Podle GDPR a dalších platných zákonů týkajících se ochrany osobních údajů máte jako uživatel právo na:

 • Přístup:Uživatelé mají právo získat přístup ke všem informacím, které o nich správce údajů shromáždil.
 • Oprava: Uživatelé mají právo na opravu nebo změnu osobních údajů, o kterých se domnívají, že byly zaznamenány nesprávně.
 • Omezení: Uživatelé mají za určitých okolností právo omezit přístup ke svým osobním údajům, jak je uvedeno v GDPR.
 • Přenos:Uživatelé mají právo požádat o přenos některých nebo všech svých osobních údajů třetí straně.
 • Vymazání: Uživatelé mají právo požádat správce údajů o vymazání některých nebo všech svých osobních údajů. Správce údajů je povinen tuto žádost oznámit zpracovatelům údajů.
 • Spor: Uživatelé mají právo podat stížnost k úřadům, pokud se domnívají, že byla porušena jejich práva v souvislosti se shromažďováním, zpracováním, uchováváním nebo ochranou jejich osobních údajů.
 • Kromě toho si můžete vybrat:

 • odvolat svůj souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů společností Quantum Pro 360;
 • napadnout naše shromažďování vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu, pokud můžete prokázat, že vaše právo na soukromí převažuje nad důvody, které jsme jako správce údajů navrhli.
 • V závislosti na zemi vašeho bydliště mohou platit další zákony a předpisy týkající se ochrany osobních údajů.

  Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

  Obsah společnosti Quantum Pro 360, včetně těchto zásad ochrany osobních údajů, může být kdykoli změněn. Jakékoli změny mohou být provedeny bez předchozího upozornění uživatele a je jeho povinností seznámit se s nejnovější verzí všech smluv společnosti Quantum Pro 360. Veškeré změny nabývají účinnosti okamžitě po zveřejnění na těchto webových stránkách. Vaše další používání stránek Quantum Pro 360 představuje váš souhlas s těmito zásadami ochrany osobních údajů a všemi ostatními dohodami.

  Pokud máte jakékoli připomínky nebo dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů a způsobu, jakým shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje, použijte prosím stránku Kontaktujte nás, kde se dozvíte, jak nás můžete kontaktovat.