Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera wyjaśnienie metod i działań Quantum Pro 360 w odniesieniu do Danych Osobowych osób odwiedzających serwis.

O

Niniejsza polityka prywatności zawiera wyjaśnienie metod i działań Quantum Pro 360 w odniesieniu do danych osobowych osób odwiedzających serwis. Obejmuje to wyjaśnienie, w jaki sposób zbieramy, przetwarzamy, przechowujemy, chronimy i udostępniamy dane użytkowników. Ponadto, w niniejszym dokumencie wyjaśniamy prawa naszych użytkowników dotyczące gromadzenia i wykorzystywania ich Danych Osobowych.

Przed dalszą lekturą niniejszej Polityki Prywatności prosimy o zapoznanie się z odpowiednimi terminami i definicjami podanymi poniżej.

Definicje

 • Dane osobowe:Informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Jeżeli osoba fizyczna może być bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikowana przy użyciu tych informacji, są one uważane za Dane osobowe. Obejmuje to identyfikatory, takie jak nazwiska, numery identyfikacyjne, dane dotyczące lokalizacji i inne cechy, które wyrażają fizyczną, fizjologiczną, umysłową, kulturową, handlową, społeczną lub genetyczną tożsamość osoby. Więcej informacji można znaleźć w art. 4(1) GDPR.
 • Administrator danych:Osoba prawna, która określa, jakie dane są zbierane od użytkowników, w jaki sposób są one zbierane i jak są wykorzystywane. W tym przypadku Quantum Pro 360 jest Administratorem Danych.
 • Przetwarzający dane:Podmiot prawny odpowiedzialny za przetwarzanie Danych osobowych zebranych przez Administratora danych.
 • Przetwarzanie Danych Osobowych:Wszelkie operacje związane z Danymi Osobowymi Użytkowników, w tym ich gromadzenie, przechowywanie, usuwanie, zmienianie i przekazywanie.
 • GDPR: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Jak zbieramy dane osobowe

  Aby przedstawić zoptymalizowane doświadczenie użytkownika i zapewnić użytkownikom usługi o wysokim standardzie, Quantum Pro 360 musi zbierać Dane Osobowe od osób odwiedzających stronę internetową. Poniżej wymieniliśmy trzy podstawowe sposoby, w jakie zbieramy te dane:

  Użytkownicy mogą dobrowolnie podawać niektóre dane osobowe podczas korzystania z usług i funkcji na stronie Quantum Pro 360. Na przykład podczas tworzenia konta użytkownicy podają informacje takie jak imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, aby umożliwić nam pomyślną aktywację konta dla nich. Podając swoje dane za pośrednictwem naszego formularza rejestracyjnego i innych usług, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez nas tych danych.

  Kontaktując się z nami, użytkownicy podają swoje dane kontaktowe, takie jak numer telefonu i adres e-mail. Te Dane Osobowe są nam niezbędne, abyśmy mogli odpowiedzieć na zapytania i rozwiązać problemy użytkowników. Quantum Pro 360 nie będzie przetwarzać żadnych danych osobowych, które nie są istotne lub niezbędne do działania jej usług.

  Inne Dane Osobowe, w tym między innymi dane związane z zachowaniem i charakterystyką użytkowników, mogą być również gromadzone przez Quantum Pro 360 za pośrednictwem plików cookies i innych narzędzi na naszej stronie internetowej. Dane te są niezbędne do skutecznego funkcjonowania naszej strony internetowej i nie będą wykorzystywane do indywidualnej identyfikacji użytkowników.

  Jak zgodnie z prawem przetwarzamy dane osobowe

  Ograniczamy przetwarzanie Danych Osobowych tylko do tego, co jest niezbędne do realizacji i udoskonalania naszych usług. Quantum Pro 360 przestrzega GDPR i innych obowiązujących przepisów dotyczących prywatności podczas gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych, aby zapewnić, że nie naruszamy praw naszych użytkowników.

  Quantum Pro 360 zgodnie z prawem zbiera i przetwarza Dane Osobowe z następujących powodów:

 • Zgodność z prawem:Quantum Pro 360, jako Administrator Danych, jest zobowiązany do zbierania określonych danych osobowych od osób odwiedzających stronę.
 • Uzasadniony interes:Jest to podstawa prawna GDPR, w której Quantum Pro 360 ma prawo gromadzić i przetwarzać dane, jeśli potrafimy udowodnić uzasadniony interes w tym zakresie i nie naruszamy żadnych praw do prywatności użytkowników.
 • Dodatkowe zbieranie danych:Quantum Pro 360 może zbierać inne dane osobowe z powodów nie wymienionych powyżej, jeśli użytkownik wyrazi na to wyraźną zgodę.
 • Quantum Pro 360 nie jest Procesorem Danych, a dane użytkowników nie są przechowywane na jego serwerach. Po utworzeniu konta, dane osobowe użytkowników są przekazywane brokerowi, do którego zostały przypisane. Broker ten jest następnie odpowiedzialny za przetwarzanie wszystkich danych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych użytkownika, należy skontaktować się z brokerem, któremu użytkownik został przydzielony.

  Wykorzystanie danych osobowych

  Quantum Pro 360 gromadzi i przetwarza dane w celu poprawy usług i zapewnienia efektywnego doświadczenia użytkownika. Wykorzystujemy te Dane osobowe w następujący sposób:

 • Do komunikacji z użytkownikiem:Kontaktując się z nami za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji, takich jak e-mail czy nasz formularz kontaktowy, musisz podać określone dane, które pozwolą nam odpowiedzieć na Twoje zapytanie.
 • W celu powiadamiania o ofertach:Możemy chcieć powiadamiać użytkowników o ofertach o ograniczonym czasie, które reklamujemy, dlatego musimy przetwarzać niektóre Dane osobowe.
 • W celu ulepszenia witryny internetowej:Mamy uzasadniony interes w ulepszaniu usług świadczonych przez Quantum Pro 360. W związku z tym możemy gromadzić i przetwarzać inne Dane Osobowe, które pozwalają nam planować i realizować aktualizacje naszej strony internetowej.
 • Wykorzystanie plików cookie

  Quantum Pro 360 używa plików cookie, aby zrozumieć zachowanie naszych użytkowników, naprawić problemy na stronie i dalej ulepszać nasze usługi. Badając sposób interakcji naszych użytkowników z każdą sekcją serwisu Quantum Pro 360, możemy nauczyć się optymalizować wszystkie inne obszary, aby zwiększyć zaangażowanie i zapewnić lepsze doświadczenia użytkowników. Ponadto, jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy techniczne, możemy zostać o nich poinformowani za pomocą plików cookie, co pozwoli nam szybko wprowadzić poprawki i zapobiec dłuższym przerwom w działaniu naszych usług.

  Oto trzy główne odmiany plików cookie, z którymi spotkasz się podczas korzystania z Quantum Pro 360:

  Niezbędne ciasteczka

  Niezbędne pliki cookie są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania strony Quantum Pro 360 i jej usług. Bez włączenia tych plików cookie użytkownicy będą mieli ograniczone doświadczenie, a wiele funkcji, które zapewniamy, nie będzie działać zgodnie z przeznaczeniem.

  Pliki cookie Google Analytics

  Pliki cookie Google Analytics pomagają nam zrozumieć, jak użytkownicy zachowują się na stronie Quantum Pro 360 i z którymi sekcjami wchodzą w największą interakcję. Korzystając z tych danych, możemy zoptymalizować naszą stronę i zapewnić lepsze doświadczenie użytkownika dla klientów i odwiedzających.

  Pliki cookie stron trzecich

  Pliki cookie stron trzecich są dystrybuowane przez strony internetowe stron trzecich, do których możemy zamieszczać linki, takie jak brokerzy, z którymi współpracujemy.

  Jak przechowujemy zebrane dane

  Quantum Pro 360 nie przechowuje żadnych zebranych Danych Osobowych na swoich serwerach, a zbieranie danych o użytkownikach ograniczamy tylko do tego, co jest niezbędne do realizacji naszych usług.

  Po założeniu konta w serwisie Quantum Pro 360 użytkownicy zostaną skierowani do współpracującego z nami brokera zewnętrznego. Za zgodą użytkowników, prześlemy wszelkie Dane Osobowe do brokera, do którego zostaną przypisani. Broker jest wówczas odpowiedzialny za przechowywanie, przetwarzanie, ochronę i usuwanie danych osobowych.

  Quantum Pro 360 zapewnia, że współpracuje z brokerami, którzy przestrzegają GDPR i innych obowiązujących przepisów dotyczących prywatności. Jednak to użytkownicy są odpowiedzialni za zapoznanie się z polityką prywatności brokera, do którego zostali przydzieleni, aby zrozumieć, w jaki sposób ich Dane Osobowe są gromadzone, przetwarzane i przechowywane.

  Jak chronione są dane osobowe

  Quantum Pro 360 dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe, które zbiera od odwiedzających. Udostępnimy Twoje dane nieupoważnionym podmiotom tylko wtedy, gdy będzie to wymagane prawem. W takich okolicznościach powiadomimy Cię z wyprzedzeniem i poprosimy o Twoją świadomą zgodę.

  Wszyscy pracownicy Quantum Pro 360 są objęci ścisłymi zasadami poufności i są zobowiązani do zachowania wszelkich danych osobowych w tajemnicy. Zapewniamy, że tylko minimalna wymagana liczba pracowników będzie miała dostęp do Twoich danych.

  W rzadkich przypadkach możemy być zmuszeni do ujawnienia danych osobowych w celu spełnienia zobowiązań prawnych, np. na żądanie podmiotu rządowego. Jest to możliwe w pewnych okolicznościach, np. gdy użytkownik jest zaangażowany w dochodzenie karne i władze wymagają dostępu do informacji dotyczących jego działań na naszej stronie internetowej.

  Może się z nami również skontaktować osoba trzecia i poprosić o dostarczenie określonych informacji. Dokładnie zbadamy wszelkie żądania, aby ustalić, czy strona trzecia ma prawo do danych, których żąda. W niektórych przypadkach żądanie nadawcy może przeważyć nad prawem użytkownika do prywatności.

  Ujawnienie danych osobowych

  Quantum Pro 360 nie ujawni żadnych danych użytkownika żadnym osobom trzecim bez zgody użytkownika. Użytkownicy muszą jednak mieć świadomość, że ich Dane Osobowe będą przetwarzane przez Przetwarzającego Dane i powinni zapoznać się z odpowiednią Polityką Prywatności znajdującą się na platformie Przetwarzającego Dane. Quantum Pro 360, Administrator Danych, może współpracować z wieloma Przetwarzającymi Dane. Wszystkie dane, które Quantum Pro 360 ujawnia są robione zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności.

  Prawa użytkownika dotyczące danych osobowych

  Zgodnie z GDPR i innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności, Ty, użytkownik, masz prawo do:

 • Dostęp:Użytkownicy mają prawo do uzyskania dostępu do wszystkich informacji, które Administrator Danych zgromadził na ich temat.
 • Sprostowanie: Użytkownicy mają prawo do sprostowania lub zmiany danych osobowych, które ich zdaniem zostały zapisane nieprawidłowo.
 • Ograniczenie:Użytkownicy mają prawo do ograniczenia dostępu do swoich Danych Osobowych w określonych okolicznościach, zgodnie z GDPR.
 • Transfer:Użytkownicy mają prawo zażądać przekazania części lub całości swoich Danych Osobowych stronie trzeciej.
 • Usuwanie:Użytkownicy mają prawo zażądać od Administratora Danych usunięcia niektórych lub wszystkich swoich Danych Osobowych. Obowiązkiem Administratora Danych jest powiadomienie Przetwórców Danych o tym żądaniu.
 • Spór: Użytkownicy mają prawo do złożenia skargi do władz, jeśli uważają, że ich prawa zostały naruszone w związku z gromadzeniem, przetwarzaniem, przechowywaniem lub ochroną ich Danych osobowych.
 • Dodatkowo można wybrać:

 • Wycofać zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Quantum Pro 360 swoich Danych Osobowych;
 • Sprzeciwić się gromadzeniu przez nas Twoich Danych Osobowych na podstawie uzasadnionego interesu, jeśli możesz udowodnić, że Twoje prawo do prywatności przeważa nad podstawami, które my, jako Administrator Danych, zaproponowaliśmy.
 • W zależności od kraju zamieszkania użytkownika mogą obowiązywać inne prawa i przepisy dotyczące prywatności.

  Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

  Zmiany treści zawartych na stronie Quantum Pro 360, w tym niniejszej Polityki Prywatności, mogą być dokonywane w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany mogą być wprowadzane bez uprzedniego powiadomienia użytkownika, a jego obowiązkiem jest zapoznanie się z najnowszą wersją wszystkich umów zawartych przez Quantum Pro 360. Wszelkie zmiany wchodzą w życie natychmiast po opublikowaniu ich na tej stronie. Dalsze korzystanie z serwisu Quantum Pro 360 oznacza zgodę na niniejszą Politykę Prywatności oraz wszystkie inne porozumienia.

  Jeśli masz jakiekolwiek opinie lub zapytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności oraz tego, w jaki sposób zbieramy i przetwarzamy Twoje Dane osobowe, skorzystaj ze strony Kontakt, aby dowiedzieć się, jak możesz się z nami skontaktować.