Integritetspolicy

Denna sekretesspolicy ger en förklaring av Quantum Pro 360:s metoder och åtgärder i förhållande till besökarnas personuppgifter.

Om

Denna sekretesspolicy ger en förklaring av Quantum Pro 360:s metoder och åtgärder i förhållande till besökarnas personuppgifter. Detta inkluderar en utredning om hur vi samlar in, bearbetar, lagrar, skyddar och delar användardata. Dessutom förklarar vi genom hela detta dokument våra användares rättigheter när det gäller insamling och användning av deras personuppgifter.

Innan du läser den här sekretesspolicyn vidare bör du bekanta dig med de relevanta termerna och definitionerna nedan.

Definitioner

 • Personuppgifter: Information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. Om personen kan identifieras direkt eller indirekt med hjälp av informationen betraktas den som en personuppgift. Detta omfattar identifierare som namn, identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter och andra egenskaper som uttrycker en persons fysiska, fysiologiska, psykiska, kulturella, kommersiella, sociala eller genetiska identitet. Se artikel 4.1 i GDPR för mer information.
 • Personuppgiftsansvarig: Den juridiska person som bestämmer vilka uppgifter som samlas in från användare, hur de samlas in och hur de används. I det här fallet är Quantum Pro 360 personuppgiftsansvarig.
 • Personuppgiftsbiträde: Den juridiska enhet som ansvarar för behandlingen av personuppgifter som samlats in av den personuppgiftsansvarige.
 • Behandling av personuppgifter: Alla åtgärder som rör användarnas personuppgifter, inklusive insamling, lagring, radering, ändring och överföring.
 • GDPR: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.
 • Hur vi samlar in personuppgifter

  För att kunna presentera en optimerad användarupplevelse och tillhandahålla tjänster av hög kvalitet för användarna måste Quantum Pro 360 samla in personuppgifter från besökare på webbplatsen. Nedan har vi listat de tre huvudsakliga sätten på vilka vi samlar in dessa uppgifter:

  Användare kan lämna vissa personuppgifter med samtycke när de använder tjänster och funktioner på Quantum Pro 360-webbplatsen. När användaren skapar ett konto kommer han eller hon till exempel att lämna information som namn och kontaktuppgifter för att vi ska kunna aktivera ett konto åt honom eller henne. Genom att lämna dina uppgifter via vårt registreringsformulär och andra tjänster ger du ditt juridiska samtycke till att vi samlar in och behandlar dessa uppgifter.

  När användare kontaktar oss kommer de att ange sina kontaktuppgifter, t.ex. telefonnummer och e-postadress. Dessa personuppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna svara på frågor och lösa problem för användarna. Quantum Pro 360 kommer inte att behandla några personuppgifter som inte är relevanta eller nödvändiga för driften av dess tjänster.

  Andra personuppgifter, inklusive, men inte begränsat till, uppgifter om användarnas beteende och egenskaper, kan också samlas in av Quantum Pro 360 genom cookies och andra verktyg på vår webbplats. Dessa uppgifter är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera väl och kommer inte att användas för att identifiera användare individuellt.

  Hur vi lagligen behandlar personuppgifter

  Vi begränsar vår behandling av personuppgifter till vad som är nödvändigt för att utföra och förbättra våra tjänster. Quantum Pro 360 följer GDPR och andra tillämpliga integritetslagar när vi samlar in och behandlar personuppgifter för att säkerställa att vi inte kränker våra användares rättigheter.

  Quantum Pro 360 samlar in och behandlar personuppgifter på följande grunder:

 • Rättslig efterlevnad: Quantum Pro 360 måste som datakontrollant samla in vissa personuppgifter från besökare på webbplatsen.
 • Legitimt intresse: Detta är en laglig grund enligt GDPR där Quantum Pro 360 får samla in och behandla uppgifter om vi kan bevisa att vi har ett legitimt intresse av att göra det och inte kränker någon användares integritetsrättigheter.
 • Ytterligare datainsamling: Quantum Pro 360 kan samla in andra personuppgifter av skäl som inte anges ovan om användaren ger sitt uttryckliga samtycke.
 • Quantum Pro 360 är inte databehandlare och användardata lagras inte på dess servrar. Efter att ha skapat ett konto lämnas användarnas personuppgifter till den mäklare som de har tilldelats. Denna mäklare är sedan ansvarig för behandlingen av alla uppgifter. Om du har några frågor om behandlingen av dina uppgifter kan du kontakta den mäklare som du har tilldelats.

  Användning av personuppgifter

  Quantum Pro 360 samlar in och behandlar data för att förbättra tjänsterna och ge en effektiv användarupplevelse. Vi använder dessa personuppgifter på följande sätt:

 • För användarkommunikation: När du kontaktar oss via olika kommunikationskanaler, t.ex. e-post och vårt kontaktformulär, måste du lämna specifika uppgifter för att vi ska kunna besvara din fråga.
 • För att meddela erbjudanden: Vi kan vilja meddela användare om tidsbegränsade erbjudanden som vi annonserar och därför behöver vi behandla vissa personuppgifter.
 • För förbättringar av webbplatsen: Vi har ett legitimt intresse av att förbättra de tjänster vi tillhandahåller på Quantum Pro 360. Därför kan vi samla in och behandla andra personuppgifter som gör det möjligt för oss att planera och genomföra uppdateringar av vår webbplats.
 • Användning av cookies

  Quantum Pro 360 använder cookies för att förstå våra användares beteende, åtgärda problem på webbplatsen och förbättra våra tjänster. Genom att undersöka hur våra användare interagerar med varje del av Quantum Pro 360:s webbplats kan vi lära oss att optimera alla andra områden för att öka engagemanget och ge en bättre användarupplevelse. Om det dessutom uppstår tekniska problem kan vi bli uppmärksammade på dem genom cookies, vilket gör att vi snabbt kan åtgärda dem och förhindra långvariga störningar i våra tjänster.

  Här är de tre huvudsakliga varianterna av kakor som du kommer att stöta på när du använder Quantum Pro 360:

  Viktiga kakor

  Viktiga cookies är avgörande för att webbplatsen Quantum Pro 360 och dess tjänster ska fungera korrekt. Om dessa cookies inte är aktiverade kommer användarna att få en begränsad upplevelse, och många funktioner som vi tillhandahåller kommer inte att fungera som avsett.

  Cookies från Google Analytics

  Google Analytics-cookies hjälper oss att förstå hur användarna beter sig på Quantum Pro 360-webbplatsen och vilka delar som används mest. Med hjälp av dessa uppgifter kan vi optimera vår webbplats och ge kunder och besökare en bättre användarupplevelse.

  Cookies från tredje part

  Cookies från tredje part distribueras av webbplatser från tredje part som vi kan länka till, t.ex. mäklare som vi samarbetar med.

  Hur vi lagrar insamlade uppgifter

  Quantum Pro 360 lagrar inga insamlade personuppgifter på våra servrar och vi begränsar vår insamling av användardata till vad som är nödvändigt för att uppfylla våra tjänster.

  Efter att ha skapat ett konto på Quantum Pro 360 kommer användarna att hänvisas till en samarbetspartner som är en tredjepartsmäklare. Med användarnas samtycke kommer vi att skicka alla personuppgifter till den mäklare som de tilldelas. Mäklaren är sedan ansvarig för att lagra, behandla, skydda och radera Personuppgifter.

  Quantum Pro 360 ser till att samarbeta med mäklare som följer GDPR och andra tillämpliga integritetslagar. Det är dock användarnas ansvar att bekanta sig med sekretesspolicyn för den mäklare som de har tilldelats för att förstå hur deras personuppgifter samlas in, behandlas och lagras.

  Hur personuppgifter skyddas

  Quantum Pro 360 är mycket noga med att skydda de personuppgifter som samlas in från besökare. Vi kommer endast att dela dina uppgifter med obehöriga parter om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Under dessa omständigheter kommer vi att meddela dig i förväg och begära ditt informerade samtycke.

  All Quantum Pro 360-personal omfattas av strikta sekretessregler och är skyldiga att hålla alla personuppgifter privata. Vi ser till att endast den personal som minst krävs har tillgång till dina uppgifter.

  Vi kan i sällsynta fall behöva lämna ut personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter, t.ex. på grund av en begäran från en statlig enhet. Detta är möjligt under vissa omständigheter, t.ex. om en användare är inblandad i en brottsutredning och myndigheterna kräver tillgång till information om deras handlingar på vår webbplats.

  Vi kan också bli kontaktade av en tredje part och bli ombedda att tillhandahålla viss information. Vi kommer att undersöka alla förfrågningar noggrant för att avgöra om tredje part har laglig rätt till de begärda uppgifterna. I vissa fall kan avsändarens begäran väga tyngre än användarens rätt till integritet.

  Utlämnande av dina personuppgifter

  Quantum Pro 360 kommer inte att lämna ut användaruppgifter till tredje part utan användarens samtycke. Användarna måste dock vara medvetna om att deras personuppgifter kommer att behandlas av personuppgiftsbiträdet och bör bekanta sig med den relevanta integritetspolicyn som finns på personuppgiftsbiträdets plattform. Quantum Pro 360, den personuppgiftsansvarige, kan arbeta med flera personuppgiftsbiträden. Alla uppgifter som Quantum Pro 360 avslöjar sker i enlighet med alla tillämpliga lagar om integritet.

  Dina rättigheter när det gäller dina personuppgifter

  I enlighet med GDPR och andra tillämpliga integritetsrelaterade lagar har du som användare rätt att:

 • Tillgång: Användare har rätt att få tillgång till all information som den personuppgiftsansvarige har samlat in om dem.
 • Rättelse: Användare har rätt att rätta eller ändra personuppgifter som de anser har registrerats felaktigt.
 • Begränsning: Användare har rätt att begränsa tillgången till sina personuppgifter under vissa omständigheter, i enlighet med GDPR.
 • Överföring: Användare har rätt att begära överföring av vissa eller alla sina personuppgifter till en tredje part.
 • Radering: Användare har rätt att begära att den personuppgiftsansvarige raderar vissa eller alla sina personuppgifter. Det är den personuppgiftsansvariges ansvar att meddela personuppgiftsbiträdena om denna begäran.
 • Tvist: Användare har rätt att lämna in ett klagomål till myndigheter om de anser att deras rättigheter har kränkts i samband med insamling, behandling, lagring eller skydd av deras personuppgifter.
 • Dessutom kan du välja att:

 • Återkalla ditt samtycke till att Quantum Pro 360 samlar in och behandlar dina personuppgifter;
 • Bestrida vår insamling av dina personuppgifter på grundval av legitimt intresse om du kan bevisa att din rätt till personlig integritet väger tyngre än de skäl som vi, som personuppgiftsansvarig, har föreslagit.
 • Andra integritetsrelaterade lagar och förordningar kan gälla i det land där du är bosatt.

  Ändringar i denna integritetspolicy

  Ändringar av innehållet på Quantum Pro 360, inklusive denna sekretesspolicy, kan göras när som helst. Eventuella ändringar kan göras utan föregående meddelande till användaren, och det är dennes ansvar att bekanta sig med den senaste versionen av alla Quantum Pro 360:s avtal. Alla ändringar kommer att träda i kraft omedelbart efter att de har publicerats på denna webbplats. Din fortsatta användning av Quantum Pro 360 innebär att du godkänner denna sekretesspolicy och alla andra avtal.

  Om du har feedback eller frågor om denna sekretesspolicy och hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter, vänligen använd sidan Kontakta oss för att ta reda på hur du kan komma i kontakt med oss.